ZAPYTANIE OFERTOWE

2022-01-19 13:17:34 Zaproszenia, zapytania ofertowe

Wykonywanie usługi na terenie gminy Złota polegającej na: - odławianiu bezdomnych zwierząt, transporcie ich do schroniska dla zwierząt, bezterminowym zapewnieniu opieki i utrzymania w prowadzonym schronisku lub przekazaniu ich do adopcji

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonywanie usługi na terenie gminy Złota polegającej na:

- odławianiu bezdomnych zwierząt, transporcie ich do schroniska dla zwierząt, bezterminowym zapewnieniu opieki i utrzymania w prowadzonym schronisku lub przekazaniu ich do adopcji

          Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129); a postępowanie przeprowadza się na podstawie wewnętrznego regulaminu Zamawiającego.

I.              Zamawiajacy:

Gmina Złota

ul. Sienkiewicza 79

28-425 Złota

NIP: 662-175-70-85

Telefon: 413561601

Fax: 41/ 3561648

Mail: ug@gminazlota.pl

II. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia  jest odławianie i transport bezdomnych zwierząt z terenu gminy Złota do schroniska oraz bezterminowe zapewnienie opieki i utrzymania w schronisku bezdomnym zwierzętom lub przekazaniu ich do adopcji.

Wykonanie usług będzie prowadzone na wezwanie przekazywane Wykonawcy telefonicznie lub pisemnie najpóźniej w ciągu 24 godzin od przyjęcia zgłoszenia.

Wyłapywanie i przetrzymywanie ww. zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt  odbywać się będzie zgodnie z warunkami  określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2020  r., poz. 638 ze zm.) oraz w rozporządzeniu  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998 r. Nr 116, poz.753).

Szacunkowa liczba odłowionych zwierząt oraz zdarzeń wynosi: 15 szt. psów powyżej 8 tygodnia życia, 2 szt. kotów.

Zamawiający zastrzega, że ilość odłowionych zwierząt oraz zdarzeń może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu i będzie wynikać z rzeczywistych potrzeb. 

1. Obowiązki Wykonawcy w zakresie odławiania, transportu do schroniska oraz zapewnienia opieki w schronisku bezdomnym zwierzętom:

a) Wyłapywanie i transport zwierząt do schroniska, a w przypadkach koniecznych do lecznicy weterynaryjnej.

b) Prowadzenie ewidencji bezdomnych zwierząt zabranych z terenu Gminy Złota.

c) Przedstawianie Zamawiającemu co miesiąc informacji na temat stanu zwierząt w schronisku tj.: ilość zwierząt przyjętych do schroniska i ilość zdjętych ze stanu.

d) W przypadku śmierci zwierzęcia Wykonawca ponosi koszty utylizacji zwłok padłego zwierzęcia.

e) Usługa będzie świadczona całodobowo 7 dni w tygodniu po dokonaniu zgłoszenia telefonicznego przez uprawnionego przedstawiciela  Zamawiającego.

f) Transport wyłapanych zwierząt odbywał się będzie  środkami do tego celu przystosowanymi i posiadającymi stosowne zatwierdzenia,

g) Prowadzenie obserwacji nowoprzyjętych zwierząt w okresie kwarantanny,

h) Kompleksowa opieka nad zwierzętami przebywającymi w schronisku,

i) Zapewnienie dozoru weterynaryjnego na terenie schroniska,

j) Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt – adopcje.

k) Zapewnienie pożywienia, artykułów sanitarnych dla zwierząt  w schronisku.

 

III. Warunki udziału w postępowaniu.

1.      Aktualny odpis z odpowiedniego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy  przed terminem składania ofert.

2.    Zezwolenie na prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.

IV. Termin realizacji zamówienia

Od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2023 r.

V. Miejsce, sposób, termin składania oferty

1. Pisemne oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia sporządzone w języku polskim wraz z załącznikami należy składać osobiście bądź listownie w Urzędzie Gminy Złota ul. Sienkiewicza 79, 28 – 425 Złota w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Złota, transport ich do schroniska zwierząt, bezterminowe zapewnienie opieki i utrzymania w prowadzonym schronisku lub przekazaniu ich do adopcji ”. Oferty należy składać do dnia: 27.01.2022 r. do godz. 9.00.

2. Zawartość oferty:

- Wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący załącznik nr 1,

- Parafowany wzór umowy  - załącznik nr 2,

- Podpisane Oświadczenie o spełnianiu warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3

- Podpisana klauzula RODO – załącznik nr 4

- Podpisane oświadczenie o braku powiązań  - załącznik nr 5

- Zezwolenie na prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt

- Aktualny odpis z odpowiedniego rejestru.

3. Dokumenty załączone do oferty powinny mieć formę oryginału bądź kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia niniejszego zapytania ofertowego bez dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.

Istotne postawienia umowy zostały zawarte w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 3 do zapytania.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów pocztą oraz za pośrednictwem strony internetowej.

VI. Dodatkowe informacje

1.    Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wynikach postępowania.

2.    Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy.

3.    Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

4.    Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych.

5.    Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

6.    Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie ogłoszona.

7.    Zamawiający może na każdym etapie anulować zapytanie ofertowe bez podania przyczyny.

8.    Ze strony Zamawiającego osobą do kontaktu jest Monika Gręda, tel. 413561601 wew. 16 w godzinach pracy Urzędu Gminy od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30.

VII. Opis sposobu obliczania ceny

Wykonawca podaje ogólna cenę brutto za wykonanie usług oraz:

- cenę brutto za 1 psa powyżej 8 tygodnia życia odłowionego i przetransportowanego do schroniska wraz z zapewnieniem mu opieki w schronisku,

- cena brutto za 1 psa poniżej 8 tygodnia życia (bez suki) odłowionego i przetransportowanego do schroniska wraz z zapewnieniem mu opieki w schronisku,

- cena brutto za 1 sukę ze szczeniętami do 3 tygodni życia (bez względu na liczbę szczeniąt) odłowioną i przetransportowanego do schroniska wraz z zapewnieniem opieki w schronisku,

- cenę brutto za 1 kota odłowionego i przetransportowanego do schroniska wraz z zapewnieniem mu opieki w schronisku,

Cena określona przez oferenta będzie stała przez okres obowiązywania umowy.

VIII. Kryterium oceny oferty:

Kryterium- Waga kryterium (%)

najniższa cena - 95

wykonanie usługi w czasie 12 godz. od zgłoszenia – 5

wykonanie usługi w czasie 24 godz. od zgłoszenia - 0

 Zamawiający dokona oceny ofert, przyjmując punkty w ramach kryterium „Cena”, przyjmując zasadę , że 1%= 1punkt

Załączniki:Zobacz również: