OGŁOSZENIE URZĘDU GMINY W ZŁOTEJ O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

2008-11-03 10:04:41 Ogłoszenia o naborze

Urząd Gminy w Złotej Złota 109 28-425 Złota Ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze: inspektor ds. OC i spraw obronnych.

Urząd Gminy w Złotej Złota 109 28-425 Złota Ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze: inspektor ds. OC i spraw obronnych 1. Wymagania niezbędne: a) obywatelstwo polskie, b) wykształcenie wyższe c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz z korzystania praw publicznych d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy f) znajomość oprogramowania MS Office g) kreatywność 2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: a) W zakresie obrony cywilnej i spraw obronnych. b) W zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych 3. Wymagane dokumenty: a) życiorys (CV) b) list motywacyjny c) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów), d) kwestionariusz osobowy e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach. f) kserokopie dokumentów poświadczające odbyte kursy szkolenia itp. g) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia zezwalającym na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym h) zaświadczenie o niekaralności Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie urzędu Gminy lub pocztą na adres urzędu w terminie do dnia 19.11.2008r. w kopercie o nsp. adnotacji :„ Nabór-OC i sprawy obronne”. Złożone dokumenty po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Wszelkie informacje związane z naborem będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Złota (http://www.gminazlota.pl/bip) i na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Złotej Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926) oraz ustawą z 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami

Zobacz również: