NABÓR DO ŚWIADCZENIA USŁUG OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ

2024-02-09 12:07:40 Ogłoszenia o naborze

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotej informuje o naborze kandydatów do świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach realizowanego resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „ Opieka wytchnieniowa”- edycja 2024.

I.    Wymagania niezbędne

•    posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
•    korzystanie z pełni praw publicznych,
•    posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na wykonywaniu  usług opieki nad osobą niepełnosprawną,
•    posiadanie nieposzlakowanej opinii.

II.    Wymagania co do kwalifikacji
 
Usługę opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej mogą świadczyć :

•    osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskane kwalifikacje w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka, siostra PCK ,opiekun osoby starszej , opiekun medyczny ,pedagog , psycholog, terapeuta zajęciowy , fizjoterapeuta

lub

•    osoby posiadające co najmniej6- miesięczne , udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, doświadczenie w udzielaniu wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu .

III.    Wymagania dodatkowe

dyspozycyjność , wysoka kultura osobista , komunikatywność, dobra organizacja pracy, odpowiedzialność oraz umiejętność współpracy z osobami niepełnosprawnymi.

IV.     Informacja o warunkach zatrudnienia

Praca na podstawie umowy-  zlecenia na okres od dnia podpisania umowy do dnia 20 grudnia 2024 roku. Praca przez 7 dni w tygodniu w zależności od potrzeb opiekuna osoby niepełnosprawnej w godzinach od 600-2200 ( nie więcej niż do 12 godzin dziennie w trybie ciągłym). Zaplanowana liczba godzin do wykorzystania w przypadku opieki nad jedną osobą niepełnosprawną to maksymalnie 240 godzin na cały okres realizacji programu w 2024 roku.

V.    Zakres i miejsce wykonywania czynności opiekuna

Do zadań opiekuna sprawującego opiekę wytchnieniową należeć będzie :

•    Odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa ,
•    Okresowe zabezpieczenie potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji , gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków

Przykładowe czynności usługowe :

•    udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych m.in. pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie o ile wymaga tego stan zdrowia, pomoc w ubieraniu , zmiana odzieży itp.,
•    wykonywanie podstawowych niezbędnych czynności pielęgnacyjnych i higienicznych m.in. zmiana pieluch , majtek , podkładów o ile wymaga tego stan zdrowia , pomoc w dotarciu do toalety itp.
•    Organizowanie czasu wolnego m.in. spacery , wspólne zabawy zajęcia edukacyjne /terapeutyczne  itp.

Miejsce usług opieki wytchnieniowej będzie odbywać się w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością .

VI.    Wymagane dokumenty

•    CV,
•    Dokument poświadczający wykształcenie, ukończone kursy, itp.,
•    Dokument poświadczający doświadczenie w opiece nad osobą niepełnosprawną
•    Karta zgłoszeniowa kandydata na opiekuna [Pobierz]

VII  .Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty na wskazany poniżej adres do dnia 22 lutego 2024 r. z dopiskiem „Dotyczy naboru – kandydat do świadczenia usług w ramach opieki wytchnieniowej – edycja 2024”. Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer tel. 41/3561-601 wew.22  od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Parkowa 17 , 28-425 Złota .

Zobacz również: