KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOTEJ OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO:

2014-08-12 13:18:30 Ogłoszenia o naborze

ASYSTENT RODZINY W RAMACH RESORTOWEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA ROK 2014 –Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2014

1.Wymagania niezbędne:

Asystentem rodziny może być osoba, która:

1. posiada obywatelstwo polskie;

2. posiada wykształcenie:

a) wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna, lub

b) wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art.12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną (zakres programowy szkolenia o którym mowa powyżej określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny ( Dz. U. Nr 272, poz. 1608), lub

c) średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co

najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

3. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

4. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

7.posiada dobrą znajomość przepisów prawa z zakresu : wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, prawa pracy, prawa rodzinnego.

8. prawo jazdy kat. „B” i posiadanie własnego środka transportu,

2. Wymagania dodatkowe:

a) doświadczenie w pracy zawodowej na podobnym stanowisku;

b) znajomość obsługi komputera i programów biurowych;

c)  umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej,

d) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,

e) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,

f) umiejętność współpracy w zespole,

g) odporność na sytuacje stresowe,

h) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną

i) znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną.

3.                  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do głównego obowiązku asystenta rodziny należeć będzie wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny.

Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

•      opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;

•      udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

•      udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

•      udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

•      udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

•      wspieranie aktywności społecznej rodzin;

•      motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

•      udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

•      motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

•      podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

•      prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

•      dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny

•      monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

•      sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

•      współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

•      współpraca z zespołem interdyscyplinarnym i/lub grupą roboczą funkcjonującym na terenie gminy Złota oraz innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

5.                  Wymagane dokumenty:

a) CV ze zdjęciem,

b) list motywacyjny,

List motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą:

“Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 1997 roku Nr 133, poz.833 z późn. zm.)”.

c) kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

d) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

e) kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy),

f) kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje z zakładów pracy,

g) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,

h) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, [Pobierz oświadczenie]

i) oświadczenie , że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne

przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, [Pobierz plik]

j) kopia dowodu osobistego,

k) oświadczenie, że kandydat nie był i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona lub ograniczona; [Pobierz oświadczenie]

l) oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego [Pobierz oświadczenie]

Uwaga! W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały ww. dokumentów.

6. Postępowanie rekrutacyjne:

Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:

Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej.

Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotej ul. Sienkiewicza 79 i dokonanie wyboru pracownika na jej podstawie.

7.Termin i sposób składania ofert:

Dokumenty (w zamkniętej kopercie z dopiskiem „NABÓR NA ASYSTENTA”) należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy  w Złotej  pokój nr 8 ( sekretariat)  lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotej , ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota w terminie od 13.08.2014 do 26.08.2014 r. (liczy się data wpływu oferty do Ośrodka do godz. 15.30)

Aplikacje niekompletne lub, które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Informacja o wynikach konkursu umieszczona będzie  na stronie internetowej Urzędu Gminy Złota www.bip.gminazlota.pl

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Przewidywany termin zatrudnienia: wrzesień 2014 r.

Okres zatrudnienia: wrzesień 2014 r. – grudzień 2014 r.

Zobacz również: