Obwieszczenie SKO Kielce

2019-03-04 10:18:28 Obwieszczenia

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U.2018, poz.1945)

zawiadamiam,

iż Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach w dniu 22 lutego 2019r. wszczęło, na wniosek P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Taśmowej 7 bud. D, postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji z dnia 30 listopada 2018r., znak: SKO.PZ- 71/4024/444/2018 wydanej przez Kolegium w przedmiocie uchylenia w całości decyzji Wójta Gminy Złota z dnia 08.03.2018r. znak: GPI-I-6730.1.18 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego pn.: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 PIN 4460 B wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr ewid. 1534, w miejscowości Chroberz, gmina Złota i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania przez ten organ.

Zobacz również: