Obwieszczenie

2019-05-07 09:49:26 Aktualnosci

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach zawiadamia strony postępowania, że dnia 26 kwietnia 2019r., po rozpoznaniu wniosku P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wydało decyzję znak: SKO.PZ-71/356/20/2019 o odmowie stwierdzenie nieważności własnej decyzji z dnia 30 listopada 2018r., znak: SKO.PZ- 71/4024/444/2018 w przedmiocie uchylenia w całości decyzji Wójta Gminy Złota z dnia 08.03.2018r. znak: GPI-I-6730.1.18 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego pn.: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 PIN 4460 B wraz z niezbędną infrastrukturą_ techniczną, na działce nr ewid. 1534, w miejscowości Chroberz, gmina Złota i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania przez ten organ.

Zobacz również: