Informacja

2019-05-29 14:04:47 Aktualnosci

Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych: wyłożenie dokumentu do wglądu publicznego projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Złota na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026”

Złota, 28.05.2019 r.

 

Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych:
wyłożenie dokumentu do wglądu publicznego projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Złota na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2018, poz. 799 ze zm.) oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), Wójt Gminy Złota poinformował o opracowaniu i wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Złota na lata 2019-2022  z perspektywą do roku 2026”.

Dokument został wyłożony do wglądu w dniach od 23.04.2019 r. do dnia 13.05.2019 r. w Urzędzie Gminy Złota, ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota w godzinach urzędowania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu pod adresem: http://www.bip.gminazlota.pl/

Wszyscy mieszkańcy Gminy mieli prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do ww. dokumentu. Uwagi można było zgłaszać: w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy lub drogą elektroniczną.

W wyznaczonym terminie, do wyłożonego do wglądu publicznego dokumentu nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski.

Zobacz również: