ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - remont Miernów

2019-08-26 14:46:21 Aktualnosci

Zamawiający: Gmina Złota, ul. Sienkiewicza 79; 28-425 Złota, NIP: 662-175-00-02; Szkoła Podstawowa im. Jana Jasińskiego w Miernowie, Miernów 85, 28-425 Złota zaprasza do złożenia oferty na: realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

                              ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

1.   Zamawiający: Gmina Złota, ul. Sienkiewicza 79; 28-425 Złota, NIP: 662-175-00-02; Szkoła Podstawowa im. Jana Jasińskiego w Miernowie, Miernów 85, 28-425 Złota zaprasza do złożenia oferty na: realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

2.   Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty:

1) Opis przedmiotu zamówienia:

-przedmiotem zamówienia jest położenie nowej posadzki na stołówce szkolnej o powierzchni 65 m2 oraz pomalowanie ścian na kuchni i stołówce szkolnej o łącznej powierzchni 120 m2,

-zaproszenie ofertowe obejmuje podanie całkowitego kosztu wyszczególnionych pozycji    wymienionych w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia wraz z wyceną poszczególnych pozycji, 

-zamawiający nie dopuszcza składania ofert cząstkowych,

-zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcą. 

2) Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy  do 31.10.2019 r.

3) Opis sposobu przygotowania ofert:

- oferta musi być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim, posiadać datę sporządzenia, czytelny podpis oraz dane oferenta ( adres, nr telefonu, e-mail, NIP). Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” dla Szkoły Podstawowej w Miernowie”.

Oferta winna zawierać formularz ofertowy oraz kosztorys ofertowy, uprzedzony obejrzeniem pomieszczeń przeznaczonych do remontu. Ofertę można złożyć osobiście u zamawiającego, pocztą lub pocztą elektroniczną na adres osiecki@gminazlota.pl

    OSOBA do kontaktów w sprawie zamówienia Bogusława Gieroń tel. 606 914 554

4) Miejsce oraz  termin składania i otwarcia ofert:

- Urząd Gminy w Złotej, ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota -sekretariat

-ofertę złożyć należy do dnia  02-09-2019 r. do godz. 1300.

5) Podstawowym kryterium oceny ofert jest cena położenia płytek na stołówce szkolnej i pomalowania ścian w kuchni i stołówce szkolnej wraz z dojazdem na miejsce - 100%. Unieważnia się postępowanie w następujących przypadkach:

-nie wpłynęła żadna oferta;

-cena oferty najkorzystniejszej (najtańszej) przekracza kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia;

-wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym czego nie można było wcześniej przewidzieć;

-bez podania przyczyny. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z regulaminem udzielenia zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art.4 pkt. 8 ustawy- Prawo zamówień.

Załączniki:

Nr 1. Szczegółowy opis  dotyczący powierzchni poddanych remontowi.

Nr 2.  Formularz ofertowy.

Nr 3. Oświadczenie.

Zobacz również: