OBWIESZCZENIE

2020-06-04 14:15:44 Obwieszczenia

w rozwinięciu...

Wójta Gminy Złota

z dnia 4 czerwca 2020 roku

w sprawie wskazania miejsc na bezpłatne umieszczanie materiałów wyborczych przez komitety wyborcze związane  z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej  Polskiej zarządzonymi na dzień  28 czerwca  2020 roku

Na postawie art. 114 ustawy Kodeks wyborczy z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości co następuje:

§ 1. Na obszarze gminy Złota na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych  na okres trwającej kampanii wyborczej poprzedzającej wybory Prezydenta Rzeczypospolitej  Polskiej zarządzonymi na dzień  28 czerwca  2020 roku  wyznacza się:

We wszystkich  miejscowościach  miejscami przeznaczonymi na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych są istniejące tablice  przy świetlicach wiejskich, domach strażaka (remizach) .

§ 2. Komitety wyborcze winny umieszczać materiały wyborcze w taki sposób, aby nie uszkadzać udostępnionego mienia gminnego i komunalnego na te cele oraz nie zaklejać urzędowych obwieszczeń. wyborczych i plakatów wyborczych komitetów wyborczych..

§ 3.1 Obwieszczenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Złota oraz  w wyżej wymienionych miejscach, a także zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

2.Publikacja Obwieszczenia powinna być zamieszczona w miejscach łatwo dostępnych dla osób niepełnosprawnych o ograniczonej sprawności ruchowej.

                                                                                              WÓJT GMINY ZŁOTA

                                                                                              /-/ TADEUSZ SUŁEK

Zobacz również: