„Świadczenie usług weterynaryjnych nad zwierzętami bezdomnymi w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Złota w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2023r.”

2022-01-19 13:10:12 Zaproszenia, zapytania ofertowe

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129); a postępowanie przeprowadza się na podstawie wewnętrznego regulaminu Zamawiającego.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na „Świadczenie usług  weterynaryjnych nad zwierzętami bezdomnymi w tym zapewnienie całodobowej opieki w  przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Złota w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2023r.”

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129); a postępowanie przeprowadza się na podstawie wewnętrznego regulaminu Zamawiającego.

I.              Zamawiający:

Gmina Złota

ul. Sienkiewicza 79

28-425 Złota

NIP: 662-175-70-85

Telefon: 413561601

Fax: 41/ 3561648

Mail: ug@gminazlota.pl

II. Przedmiot zamówienia

Specyfika głównych wymagań:

– dojazd do miejsc, gdzie znajdują się poszkodowane lub chore zwierzęta i zabranie ich do lecznicy;

– leczenie bezdomnych zwierząt polegające na wykonaniu standardowych, niezbędnych zabiegów;

– pobyt bezdomnych zwierząt do czasu zakończenia leczenia;

– uzasadnione eutanazje bezdomnych zwierząt;

– usypianie ślepych miotów;

– kastracja/sterylizacja zwierząt;

III. Opis warunków udziału w postepowaniu

Wykonawca zapewnia gotowość do świadczenia usług weterynaryjnych w przypadkach zdarzeń drogowych przez całą dobę we wszystkie dni w roku.

Działania powinny być podejmowane niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia o zdarzeniu.

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1.     Zapewni miejsce pobytu zwierzęcia na czas jego leczenia;

2.     Zapewni zwierzętom właściwe traktowanie, odżywianie i opiekę medyczną,

3.     Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania usługi;

4.     Używają własnych środków transportowych przystosowanych do przewozu zwierząt.

IV. Termin realizacji zamówienia

Od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2023 r.

V. Miejsce, sposób, termin składania oferty

1. Pisemne oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia sporządzone w języku polskim wraz z załącznikami należy składać osobiście bądź listownie w Urzędzie Gminy Złota ul. Sienkiewicza 79, 28 – 425 Złota w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Świadczenie usług  weterynaryjnych nad zwierzętami bezdomnymi w tym zapewnienie całodobowej opieki w  przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie  Gminy Złota w okresie od dnia podpisania umowy do 31.03.2023r.”. Oferty należy składać do dnia: 27.01.2022 r. do godz. 9.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data i godzina wpływu oferty.

2. Zawartość oferty:

- Wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący załącznik nr 1,

- Parafowany wzór umowy  - załącznik nr 2,

- Podpisana klauzula RODO – załącznik nr 3

- Podpisane oświadczenie o braku powiązań  - załącznik nr 4

- Dokument potwierdzający, że usługi weterynaryjne będą świadczone przez lekarza weterynarii posiadającego prawo do wykonywania zawodu

- Oświadczenie o posiadaniu urządzeń, środków i osób niezbędnych do świadczenia usług, w tym zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej

- Decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii w zakresie spełniania wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie przewozu zwierząt.

3. Dokumenty załączone do oferty powinny mieć formę oryginału bądź kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia niniejszego zapytania ofertowego bez dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.

Istotne postawienia umowy zostały zawarte w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 3 do zapytania.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów pocztą oraz za pośrednictwem strony internetowej.

VI. Dodatkowe informacje

1.         Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wynikach postępowania.

2.         Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy.

3.         Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

4.         Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych.

5.         Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

6.         Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie ogłoszona.

7.         Zamawiający może na każdym etapie anulować zapytanie ofertowe bez podania przyczyny.

8.       Zamawiający wyklucza możliwość składania ofert częściowych.

9.         Ze strony Zamawiającego osobą do kontaktu jest Monika Gręda, tel. 413561601 wew. 16 w godzinach pracy Urzędu Gminy od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30.

VII. Opis sposobu obliczania ceny

Wykonawca podaje ogólna cenę brutto za wykonanie usług oraz ceny ryczałtowe brutto:

– dojazd do miejsc, gdzie znajduje się poszkodowane lub chore zwierzę i zabranie go do lecznicy (w tym już wliczone koszty dojazdu oraz koszty pracy w terenie) – za 1 interwencję;

– leczenie zwierzęcia poszkodowanego za 1 sztukę;

– pobyt zwierzęcia w lecznicy za dobę;

– eutanazja zwierzęcia wraz z utylizacją zwłok – z 1 sztukę;

– usypianie ślepego miotu – za 1 sztukę;

– sterylizacja suki/kotki – za 1 sztukę;

– kastracja psa/kocura – za 1 sztukę;

Cena określona przez oferenta będzie stała przez okres obowiązywania umowy.

VIII. Kryterium oceny oferty:

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium ceny (100%). Wybrana zostanie oferta z najniższą ceną.

Załączniki:
Zobacz również: