Obwieszczenie

2019-05-07 09:49:26 Aktualnosci

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach
zawiadamia strony postępowania,
że dnia 26 kwietnia 2019r., po rozpoznaniu wniosku P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wydało decyzję znak: SKO.PZ-71/356/20/2019 o odmowie stwierdzenie nieważności własnej decyzji z dnia 30 listopada 2018r., znak: SKO.PZ- 71/4024/444/2018 w przedmiocie uchylenia w całości decyzji Wójta Gminy Złota z dnia 08.03.2018r. znak: GPI-I-6730.1.18 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego pn.: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 PIN 4460 B wraz z niezbędną infrastrukturą_ techniczną, na działce nr ewid. 1534, w miejscowości Chroberz, gmina Złota i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania przez ten organ. więcej»

OGŁOSZENIE

2019-04-19 09:43:46 Aktualnosci

o wyłożeniu do publicznego wglądu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Złota na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026” więcej»

Opinia radcy

2018-12-17 11:29:43 Aktualnosci

Dotyczy: skargi wniesionej przez ................... i ..................... do Komisji Skarg i wniosków i petycji przy Radzie Gminy Złota z dnia 13.XII.2018 roku dotyczącej” braku reakcji Wójta Gminy Złota na Decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach znak: SKO.PZ-71/4024/444/2018 z dnia 2018.11.30. więcej»

Informacja w sprawie losowania numerów list kandydatów

2018-09-28 13:48:43 Aktualnosci

Gminna Komisja Wyborcza w Złotej uprzejmie informuje, że w dniu 1 października 2018 roku o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy Złota, sala nr 2 świetlica odbędzie się losowanie numerów zarejestrowanych do Rady Gminy list kandydatów komitetów wyborczych
niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego, czyli:
więcej»

INFORMACJA URZĘDNIKA WYBORCZEGO GMINY ZŁOTA O MIEJSCU, DACIE I GODZINIE PRZEPROWADZENIA LOSOWANIA CZŁONKÓW

2018-09-21 13:53:11 Aktualnosci

OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH DS. PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA W OBWODZIE ORAZ DS. USTALENIA WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE więcej»

Informacja Wójta

2018-09-20 09:26:48 Aktualnosci

Wójt Gminy Złota więcej»

ROLNIKU - UPRAWIAJ KONOPIE PRZEMYSŁOWE NA TERENIE SWOJEJ GMINY

2018-09-14 10:54:55 Aktualnosci

Jesteśmy grupą osób, która tematem konopi zajmuje się już od ładnych paru lat więcej»

Komunikat GKW

2018-09-13 09:25:00 Aktualnosci

Gminny Komunikat Wyborczy więcej»

Uchwała Nr.1/2018

2018-09-13 09:24:04 Aktualnosci

Gminna Komisja Wyborcza więcej»

Wójt Gminy Złota informuje,

2017-09-25 09:36:15 Aktualnosci

Wójt Gminy Złota informuje, więcej»