Informacja

2019-10-08 11:44:47 Aktualnosci

Wójt Gminy Złota
działając zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia
21 sierpnia1997 r. o gospodarce nieruchomościami
informuje,
więcej»

INFORMACJA

2019-09-16 08:22:10 Aktualnosci

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 13 września 2019 r. Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w celu powołania w gminie Złota obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., Komisarz Wyborczy w Kielcach II informuje, co następuje: więcej»

Zawiadomienie

2019-08-26 15:41:09 Aktualnosci

ZAWIADOMIENIE O wszczęciu postępowania

Zgodnie z art 61 § 4 KPA (tekst jednolity Dz.U.z 2018 rpoz. 1945 z późn.zm.)oraz art. 53ust.1 ustawy o planowaniu przestrzennym (tj.Dz.Uz 2018r ,poz. 1945 z późn.zm.) Urząd Gminy w Złotej zawiadamia mieszkańców, że dnia 2019.08.06 zostało wszczęte na wniosek Gminy Złota ,ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota. więcej»

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

2019-08-26 14:50:47 Aktualnosci

Zamawiający: Gmina Złota, ul. Sienkiewicza 79; 28-425 Złota, NIP: 662-175-00-02; Szkoła Podstawowa im. Jana Jasińskiego w Miernowie, Miernów 85, 28-425 Złota zaprasza do złożenia oferty na: realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków


UWAGA ZMIANA TERMINU WYKONANIA ZADANIA więcej»

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - remont Miernów

2019-08-26 14:46:21 Aktualnosci

Zamawiający: Gmina Złota, ul. Sienkiewicza 79; 28-425 Złota, NIP: 662-175-00-02; Szkoła Podstawowa im. Jana Jasińskiego w Miernowie, Miernów 85, 28-425 Złota zaprasza do złożenia oferty na: realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. więcej»

Zawiadomonie Złota Lubowiec

2019-08-12 12:24:48 Aktualnosci

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania więcej»

Zawiadomonie Rudawa

2019-08-12 12:24:02 Aktualnosci

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania więcej»

Raportem o stanie powiatu pińczowskiego

2019-06-06 11:57:15 Aktualnosci

Raportem o stanie powiatu pińczowskiego więcej»

Informacja

2019-05-29 14:04:47 Aktualnosci

Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych: wyłożenie dokumentu do wglądu publicznego projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Złota na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026” więcej»

Obwieszczenie

2019-05-07 09:49:26 Aktualnosci

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach
zawiadamia strony postępowania,
że dnia 26 kwietnia 2019r., po rozpoznaniu wniosku P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wydało decyzję znak: SKO.PZ-71/356/20/2019 o odmowie stwierdzenie nieważności własnej decyzji z dnia 30 listopada 2018r., znak: SKO.PZ- 71/4024/444/2018 w przedmiocie uchylenia w całości decyzji Wójta Gminy Złota z dnia 08.03.2018r. znak: GPI-I-6730.1.18 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego pn.: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 PIN 4460 B wraz z niezbędną infrastrukturą_ techniczną, na działce nr ewid. 1534, w miejscowości Chroberz, gmina Złota i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania przez ten organ. więcej»