W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych

2023-04-06 13:04:22 Ogłoszenia

w rozwinięciu... więcej»

Informacja w sprawie losowania numerów list kandydatów

2023-03-17 10:14:29 Ogłoszenia

w rozwinięciu... więcej»

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

2023-02-01 13:48:08 Ogłoszenia

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. więcej»

Zawiadomienie z 22.12.2022 r.

2022-12-22 09:50:08 Ogłoszenia

Zgodnie z art. 105£ 1 KPA (tekst jednolity Dz. U z 2021 r ,poz.735 ze zm.) Urząd Gminy w Złotej zawiadamia , że został zgromadzony materiał dowodowy związany z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Złota na działkach nr ewid. 1096/4, 1071/1, 1175/1, 1165, 1533, 1569 obręb 2 Chroberz, działkach nr ewid. 177 obręb 9 Rudawa, działkach nr ewid. 170/1, 171 obręb 6, Nieprowice, działkach nr ewid. 410, 431 obręb 5 Niegosławice, w gminie Złota, o długości ok. 5070 mb. oraz działkach nr 363/13, 363/6 obręb nr 13 Złota więcej»

Preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych

2022-11-04 10:19:51 Ogłoszenia

Informujemy, iż Gmina Złota przystąpiła do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do 31.12.2022 r. więcej»

Trzeci przetarg ustny nieograniczony

2022-11-02 08:23:06 Ogłoszenia

Wójt Gminy Złota ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Złota więcej»

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Złota

2022-10-18 08:57:09 Ogłoszenia

w rozwinięciu... więcej»

Wykaz nieruchomości

2022-09-07 10:38:12 Ogłoszenia

Nieruchomości stanowiących własność Gminy Złota, przeznaczonych do oddania w dzierżawę dotychczasowym dzierżawcom
więcej»

Ogłoszenie

2022-04-05 11:16:31 Ogłoszenia

Zgodnie z art. 10 §1 KPA ( tj.Dz.U. z 2021 r,poz.735 ze zm.) informuję , że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia pn : : wykonanie otworu poszukiwawczo- rozpoznawczego S-1 za wodą w otworach kredy górnej celem przekształcenia w studnie głębinową o wydajności 20m3 dla potrzeb nawadniania upraw na działce nr 532 w miejscowości Pełczyska gm. Złota projektowanego do realizacji przez Pana Sebastiana Dolińskiego . więcej»

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

2022-03-04 15:12:09 Ogłoszenia

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2022 r.


Wójt Gminy Złota


Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego więcej»