Zawiadomienie

2020-09-22 10:23:24 Aktualnosci

Zawiadomienie o wniesionym odwołaniu. więcej»

OBWIESZCZENIE

2020-09-10 11:31:46 Obwieszczenia

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r., poz. 2973, ze zm.) zawiadamiam, iż Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach w dniu 31 sierpnia 2020 r. wydało decyzję ostateczną znak:j.w., którą po rozpatrzeniu odwołania strony utrzymało w mocy decyzję Wójta Gminy Złota z dnia 27 maja 2020 r., znak: GPI-I-6730.1.18 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego pn.: budowa stacji
bazowej telefonii komórkowej P4 PIN 4460 B wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr ewid. 1534, w miejscowości Chroberz, gmina Złota. więcej»

OBWIESZCZENIE

2020-08-31 13:56:28 Obwieszczenia

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. więcej»

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

2020-08-10 09:51:40 Obwieszczenia

Zgodnie z art.10§ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2020 roku ,poz.256 ze.zm.)
zawiadamia się
że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 numer „PIN4410B” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Lokalizacja inwestycji na działce o numerze ewidencyjnym 1262 obręb 0013 Złota, gm. Złota pow. pińczowski, woj. Świętokrzyskie. Wniosek złożony przez pełnomocnika – Panią Dorotę Mielczarską Up-Telecom Sp. z o.o. ul. Odkryta 36 lok.10, 03-140 Warszawa reprezentującą P4 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Taśmowej 7, 02-677 Warszawa.
więcej»

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu organów opiniujących

2020-07-08 09:24:11 Obwieszczenia

Zgodnie z art.61§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2020 roku ,poz.256 ze.zm.) oraz art.53 ust.1 ustawy z dnia 2003.03.27 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Z 2020 r.poz. 293 z póź.zm.)
Urząd Gminy w Złotej zawiadamia
że na wniosek inwestora P4 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Taśmowej 7, 02-677 Warszawa
złożonego przez pełnomocnika – Panią Dorotę Mielczarską Up-Telecom Sp. z o.o.
ul. Odkryta 36 lok.10, 03-140 Warszawa
więcej»

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu organów opiniujących

2020-07-08 09:23:53 Obwieszczenia

Zgodnie z art.61§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2020 roku ,poz.256 ze.zm.) oraz art.53 ust.1 ustawy z dnia 2003.03.27 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Z 2020 r.poz. 293 z póź.zm.)
Urząd Gminy w Złotej zawiadamia
że na wniosek inwestora P4 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Taśmowej 7, 02-677 Warszawa
złożonego przez pełnomocnika – Panią Dorotę Mielczarską Up-Telecom Sp. z o.o.
ul. Odkryta 36 lok.10, 03-140 Warszawa
więcej»

Zaproszenie na Sesję

2020-07-06 10:22:35 Sesje

w rozwinieciu... więcej»

DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE GMINY ZŁOTA ZA 2019 ROK

2020-07-06 10:12:55 Aktualnosci

w rzowinięciu więcej»

DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE GMINY ZŁOTA ZA 2019 ROK

2020-06-24 14:42:38 Ogłoszenia

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Wójt Gminy Złota przedstawia Radzie Gminy Złota Raport o stanie Gminy Złota za rok 2019. więcej»

Ogłoszenie

2020-06-19 11:03:51 Ogłoszenia

Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2020 r. dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570). więcej»